Aktueller Loipenbericht Zugerberg

LoipeKlassischSkatingLänge   Loipe gutLoipe fahrbarLoipe geschlossen
Nachtloipe*      x     x1.1 km  x       
Klassische Loipe      x11.5 km  x       
Skating Loipe           x11.5 km  x        
Nollen           x4.0 km  x         

* Ist die Nachtloipe offen, ist diese bis 22:00 Uhr beleuchtet. 

 

 

 

Aktualisiert: 18. Dezember 2017 /08:00 / lm